Gegevens Stichting Schaapskudde Hof van Twente ten behoeve van ANBI

Naam Stichting:               Stichting Schaapskudde Hof van Twente
Statutaire zetel:               Goor
Oprichtingsdatum:          13 februari 2012
Inschrijvingsnummer:     KvK 54687039
Fiscaal nummer:               8514.02.409

Contactgegevens:
Postadres:  Wachtpostdijk 3, 7471 LP Goor
E-mail bestuur:  beh@schaapskuddehofvantwente.nl
Website: www. schaapskuddehofvantwente.nl

Beleidsplan
Klik hier voor het Beleidsplan

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding.

De stichting heeft tot doel:

a. de vorming en instandhouding van een kudde raszuivere Drentse heideschapen, die onder leiding van een herder worden gescheperd op de heidevelden van het Natura 2000 gebied De Borkeld, gelegen in de gemeente Hof van Twente
b. het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c. het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling bedoeld in art. 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto art. 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Verslag van gerealiseerde activiteiten 2015

• Het in stand houden van het ras Drents heideschaap middels een erkend Fokprogramma. De Stichting Schaapskudde Hof van Twente is aangesloten bij de Nederlandse Fokkersvereniging Het Drentse Heideschaap .
• In overleg met Staatsbosbeheer wordt een begrazingsplan opgesteld en een bijdrage geleverd aan het natuur- en cultureel historisch beheer van De Borkeld.
• Lammetjesdag: Doelgroep: kinderen, inwoners regio Twente, dagjesmensen en en toeristen , Plaats: bij de schaapskooi
• Schaapscheerdersfeest : Doelgroep inwoners regio Twente en verre omgeving, dagjesmensen en toeristen. Plaats: infoboerderij ‘n Witten
• Diverse malen Koffieklets. Doelgroep scholen gemeente Hof van Twente, diverse verenigingen, inwoners regio Twente, dagjesmensen en toeristen.
• Voorlichtingsactiviteiten aan scholen. Doelgroep kinderen en ouders van scholen en clubs in Hof van Twente en omgeving. Plaats: bij de schaapskooi
• Ontvangen bezoekers bij de schaapskooi. Doelgroep inwoners regio Twente, dagjesmensen en toeristen
• Voorlichtingsactiviteiten bezoekers. Doelgroep scholen gemeente Hof van Twente, diverse verenigingen, inwoners regio Twente, dagjesmensen en toeristen.

NB. de schaapskooi maakt deel uit van wandel- en fietsroutes in het Natura 2000 gebied De Borkeld in de gemeente Hof van Twente..

Financiële verantwoording (bedragen in Euro) 2015 (update volgt)

Uitgaven                                                                               Inkomsten

Bestuurskosten  €      223,09   Subsidies (inclusief achterstallig van 2014)  €    26.500,00
Bankkosten  €       27,91   Donateurs en sponsoren  €     3.265,00
Operationele kosten  €   1.727,94   Opbrengst verkoop rammen  €        200,00
Kruisposten  €   1.241,48   Overige inkomsten  €        155,94
Kosten vrijwilligers  €   2.662,57   Bankkosten  €          15,68
Salaris herder  €   4.825,70   Kruisposten  €     1.241,48
Aankoop schapen  €   2.726,60   Renteopbrengst  €          65,48
Aanschaf Fysiek  €   1.712,25
Kosten verzorging dieren  €   4.844,61
Voer honden en paard  €      486,23
Positief resultaat  € 10.965,20
Totaal  € 31.443,58   Totaal  €    31.443,58